Privacy Statement van KRACHTIGPLUS HOUTEN

VERKORTE VERSIE

Welke persoonsgegevens verwerkt KRACHTIGPLUS HOUTEN?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat ben jij. Bij persoonsgegevens kun je denken aan: je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en foto’s. Dit soort gegevens verkrijgen wij van je als je bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als je de website van KRACHTIGPLUS HOUTEN bezoekt, verstrek je ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie. Op het moment dat je persoonsgegevens door jou of door een derde met KRACHTIGPLUS HOUTEN worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen.

Van wie verwerkt KRACHTIGPLUS HOUTEN persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben of die de website van KRACHTIGPLUS HOUTEN bezoeken kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer bezoekers van onze activiteiten. Ook verwerken we persoonsgegevens van degenen die voor ons een activiteit verzorgen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is het bestuur van KRACHTIGPLUS HOUTEN. Het bestuur beslist formeel-juridisch of, en zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

Voor welke doeleindengebruikt KRACHTIG PLUS HOUTEN je persoonsgegevens?

KRACHTIGPLUS HOUTEN mag enkel persoonsgegevens van jou verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens zijn:

  • jouw toestemming;
  • de verwerking van je gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
  • de verwerking van je gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
  • de verwerking van je gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van je gezondheid;
  • de verwerking van je gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van KRACHTIGPLUS HOUTEN, waarbij jouw belang niet prevaleert.

KRACHTIGPLUS HOUTEN verwerkt je persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

  • Als deelnemer vanaf aanmelding aan een activiteit bij KRACHTIGPLUS HOUTEN, deelname aan de activiteit, administratieve afhandeling en/of te informeren over het activiteiten aanbod;
  • Als vrijwilliger om vrijwilligerswerk binnen KRACHTIGPLUS HOUTEN uit te oefenen en/of te informeren over;
  • Als aanbieder van een activiteit ten behoeve inplannen en administratieve afhandeling;
  • Als leverancier van diensten en goederen ten behoeve van inkoop, uitvoering van een overeenkomst en ter facturering.

Hoe gaat KRACHTIGPLUS HOUTEN met jouw persoonsgegevens om?

We gaan ervan uit dat je gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van KRACHTIGPLUS HOUTEN is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt eveneens voor derden die door KRACHTIGPLUS HOUTEN zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in je gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Wie mag je gegevens inzien?

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen KRACHTIGPLUS HOUTEN niet iedereen toegang heeft tot uw gegevens. De systemen waarin klantgegevens zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor een selecte groep vrijwilligers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken dat ze toegang hebben.

Hoelang bewaart KRACHTIG PLUS HOUTEN je gegevens?

KRACHTIGPLUS HOUTEN bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Aan wie geeft KRACHTIG PLUS HOUTEN je gegevens door?

Wij verstrekken je persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer je ons hiervoor toestemming hebt gegeven. KRACHTIGPLUS HOUTEN kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleent KRACHTIGPLUS HOUTEN haar medewerking.

Wat doen we met je bezoekgegevens?

Op de websites van KRACHTIGPLUS HOUTEN worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We registreren ook hoe bezoekers door de website van KRACHTIGPLUS HOUTEN klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag, voor fraudebestrijding en om persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen. Veel contacten tussen jou en KRACHTIG PLUSHOUTEN verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of Social media. Persoonsgegevens die je daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.

Wat doen we met cookies?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Bij een bezoek aan onze website plaatsen wij geen “tracking cookies” op uw computer. Dit zijn cookies die normaliter worden gebruikt om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hier toe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Recht op inzage

Maak je gebruik van KRACHTIGPLUS HOUTEN en wil je zien welke persoonsgegevensbij ons bekend zijn? Dan kun je gebruikmaken van je ‘Recht van inzage’. We verzoeken je wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens je graag wenst te ontvangen.

Houten, 4 november 2019

Dit is een verkorte versie van het privacy statement van KRACHTIGPLUS HOUTEN. Wil je de complete versie inzien waarin al je rechten staan en waarin staat hoe je bezwaar kunt maken tegen de manier waarop met je persoonsgegevens wordt omgegaan? Mail dan naar kph@krachtigplushouten.nl